ERDÉLYBE UTAZZ

ERDÉLY, SZÉKELYEK, MAGYAROK-HUNOK-ATILLA, MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, HONISMERET-MAGYARSÁGTUDOMÁNY-MAGYAR NYELV EREDETE, MAGYAR VERSEK, KIRÁNDUÁS, ERDÉLYI UTAZÁS, ERDÉLYI SZÁLLÁS, SZÉKELY VICC, SZÉKELY KONYHA-MAGYAR KONYHA

Back to Home


Dr. Horkowics-Kovats János

Az árpadházi királyok ma 
élő magyar utódai


Ősidőktől elismert tény, hogy a történelem az idők tanúja, az igazság tükre, a múlt követe a jelenben. Midőn az egész világ népei tisztelik őseiket és óhajtják ismerni nemzetük és nemzetségeik történelmét, úgy én is nemzetségem iránti tiszteletemet és szeretetemet a családi okmányok alapján összeállított családfával próbálom kifejezni.

Hasznos szolgálatot tesz a hazának ki családja múltját feltárja. Egyes ös nemzetségek múltja a haza múltja és annak történelme, a haza történelmének egy-egy lapja. Felhasználva sok ismert és ismeretlen forrást, ide számítva a családi birtokban levő okmányokat, jegyzeteket, próbáltam erőmtől telhetően rendszerezni nemzetségünk elhunyt tagjainak emlékét.

A jelenleg birtokomban levő dokumentáció segítségével sikerült több mint 2000 személyt a családfánkban rendszerezni. A családfával kapcsolatos észrevételeikért, illetve esetleges újabb dokumentációk áttanulmányozásának lehetőségéért, előre is köszönetemet fejezem ki.

Ezennel közkincsé teszem családom leszármaztatását Ügyek fejedelemtől napjainkig.

Dr.Horkovics-Kováts János,
Dingolfing 2002
okt.23

 

1. Bevezető a családfa levezetéséhez

a Turul dinasztiától napjainkig

Gyermekkoromban nagymamámtól sokat hallottam régi időkbe nyúló történetekről  nemegyszer megemlítve családunk  Turul dinasztiától való származását.

Talán négy éve már annak, hogy nekiláttam egy komputer program segítségével a családi okmányok rendszerezésére. Nagy  izgalommal egyeztettem a családi okmányokat

a hozzáférhető geneológiákkal. Két megbízható vonalat is sikerült felfednem.

Az egyik vonal IV. Bélától vezethető le, mely levezetés megtalálható Nagy Iván -Magyar nemzetségek címerekkel - című könyvében, másik vonal Atilla édesapjáig Bendegúzig (Mundzukig) vezethető vissza, mely levezetés megjelent Brüsszelben Rudnay Egyed- Atilla Trilógia című könyvében. E műben a nyitrai levéltárból vett adatok vannak feltüntetve, ahol a Bossányi őseim vannak egyértelmű kapcsolatba hozva különböző királyi-jogi okiratokban Bendegúzzal. 

A családfa levezetését IV. Bélától kezdem, mely levezetést ezentúl nem saját családi leírásokból vezetem le, hanem mindenki által hozzáférhető források alapján.

Az előadásomat a következő művek alapján állítottam össze:

Nagy Iván Magyar nemzetségek címerekkel,

Pauler György - A magyar nemzet története,

Kristó Gyula - Makk Ferenc - Az Árpád-házi Uralkodók  

megjelent 1988-ban az interpress kiadóban,

Estók János - Királynék könyve

megjelent 2000-ben  a Helikon kiadóban,

Rudnay Egyed - Attila Trilogia

megjelent - Brüsszelben 1965-ben,

Markó László - A Magyar Állam Főméltóságai Szent Istvántól Napjainkig

megjelent 2000 -ben Budapesten a Magyar Könyvklub nyomtatásában és

Dümmerth Dezső -Az Árpádok nyomában  megjelent 1977- ben a Panoráma kk.-ban.

Az ezekből vett adatokat a családi okiratokkal egyeztettem.

IV. Bélának hivatalosan 10 gyermeke volt, ebből 8 leány és 2 fiú. A történelmi tankönyvek zöme ebből csak 5 leányt és  2 fiút közölnek.

Ezek:Kunikunda(Kinga), Anna, Erzsébet, Konstancia, István, Margit és Béla.  Jolántát és Szabínát már csak egy gondosabb kutatás útján találhatjuk meg. Jolántát vagy Ilonát  Boleszló halischi herzeg vette feleségül, még Szabínát Moys nádor vette nôül.  A nyolcadik leány neve Estók János szerint Katalin volt, lásd könyvének 161 oldalán.

A szerző felsorolja a 10 gyermek nevét , melyből két leányt is Margit–nak nevez.

Kristó Gyula említi könyvében, hogy István 1239-ben a hatodik leánygyermek után született, a leányok névsorát nem említi. Lásd könyvének 271 oldalán. Más szerzők a

7 – ik leány születése után említik István születését. Jolánta nevű leányról Dümmert Dezsô könyvében olvashatunk a 475 oldalon. Szabínáról  Nagy Iván könyvében olvashatunk az LÖ-kötet 564 oldalán.

A mi családi águnk IV. Béla Szabina nevű lányán keresztül vezethető le,  mely tudomásom szerint az egyetlen ág, mely évszázadokon át magyar vérvonalon keresztül őrződött meg napjainkig. Ezt a leágazást több könyv is megemlíti, rámutatva a királyi vérvonalra, de nem pontosítja az adatokat. Találunk  leírásokat , melyek ezt az irányt egyenesen letagadják. Mivel Moys nádor nem volt fejedelmi család sarja, a krónikák nem is foglalkoztak vele kiemelt figyelemmel. Ennek a ténynek   pontos megállapítása majd a történészeknek lesz a feladata. Viszont  Rudnay Egyed -  Attila Trilógia című könyvében egyértelmű dokumentáció van felsorolva a 2.- kötetének 65. és a 76.-77. oldalán, amely bizonyítékokat sorol fel 

Bossányi ôseim Attilától való leszármazásáról.  Az Álmos dinasztia vonalát IV. Béláig jelenleg fölöslegesnek tartom levezetni , mert ez általánosan ismert. A bemutatást a fönt említett Nagy Iván könyvéből vett  fotokópiákkal kezdem, és a birtokomban levő születési  és házassági anyakönyvi kivonatokkal fejezem be. A levezetés kapcsán kitérek a fô vérvonal mellet azokra a családokra is, melyek beházasodtak az árpád-házi vérvonalba, megpróbálva egy rövid áttekintést nyújtani az ô társadalmi és történelmi rangjukról is. Ezt a levezetést megtalálhatják az Interneten is a következő honlapon: http://www.rpsn.de/ahnen/

A családfa elkészítése során sikerült több mind 2000 személyt egy computer program

segítségével  rendszerbe fognom.

A szűkebb családom levezethető a most ismertetett történelmi családokon kívül még

két honszerző vezértől is, névlegesen - Hubától és Kond - tól.

Továbbá még egy ismertebb család egyenes leágazása fejeződik be fiaimban, éspedig az Egri csillagokból is jól ismert Török Bálint hadvezér vérvonala.

A szűkebb családunkból ma is élő Turul vérvonalbeli leszármazottak a következők:

 

1.      urszínyi Kováts Júlia, Ida

2.      Dr. komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts Zsuzsanna, Kora

3.      és leánya Serf Gabriella

4.      Dr. komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts István, Gyula

5.    komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts Mihály, Botond

6.      Dr.komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts János, Péter és gyermekei:

7.      komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts Gábor, István

8.      komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts Róbert, János, Levente

9.      urszínyi Kováts Zsolt, István

10.      urszínyi Kováts Enikô, Ildikó és gyermekei :

11. Fehér András, Tamás

12. Fehér Zsombor, Zoltán

13. Gruber Erika  ---Wattay- Oroszlányi ág leszármazott

14. és leánya: Gottschall Ursula

15. bergenyei Koronka Lajos --  Wattai ág leszármazott és gyermekei :

16. bergenyei Koronka Ádám

17. bergenyei Koronka Gábor

18. bergenyei Koronka Dániel

19. bergenyei Koronka István és gyermekei:

20. bergenyei Koronka Márton

21. bergenyei Koronka Anna

22. bergenyei Koronka Sára

23. bergenyei Koronka Áron

24. bergenyei Koronka Enikő és gyermekei:

25. Kardos Máté

26. Kardos Gyöngyvér

27. Kardos Márk

28. Ezen túl a Gellén cs., Pálinkás cs., Andrási cs., Zboray cs., és sarjaik a --Wattay ág utódjaiként.

 Kelt:  2002 okt. 23.

  

                                          

Családfa levezetés

IV.Béla ---Laszkarisz Mária(biz.csász.leány)

6a-d.Dümmert Dezsô 414

Mojs nádor---Árpádházi Szabina(királyleány)                

7.a      Nagy Iván L-Ö 564
7.b     Pauler György 320
7.c     Pauler György 279
7.d     Nagy Iván L-Ö 573

Mojs Erzsébet-- Medgyesi Miklós de Poki (erdélyi vajda) Medgyesről

8.       Nagy Iván P-R 389

Medgyesi  Móricz bán—XX

 

Medgyesalji Anna—Báthori László

9.      Nagy Iván A-B 220

Báthori Staniszló(Somlyói)—XX

 

Báthori Staniszlófi György—XX

 

Báthori Erzsébet,Kata—Zeleméry László

10.  Nagy Iván T-ZS 345
11. Nagy Iván T-ZS 346

Zeleméry Benedek--- Ujlaky Margit

12. Nagy Iván T-ZS 389
13. Nagy Iván T-ZS 390

Zeleméry János 1515---Dobó Anna          

14. Nagy Iván C-GY 327
15. Nagy Iván C-GY 328

Zeleméry László-nagylaki Jaksith Skolasztika                            

16. Nagy Iván H-K 293

Zeleméry Kata---Bossányi János de genere Atilla                       

17. Nagy Iván A-B 211
18. Nagy Iván A-B 207
19. Rudnay Egyed Attila Trilogia II/65
20. Rudnay Egyed Attila Trilogia I/83                                                         

Bossányi Mihály báró—XX

21. Nagy Iván A-B 208

Bossányi László báró—Nyári Krisztina

 

Bossányi Miklós---Mocsáry Judit

22. Nagy Iván L-Ö 519
23. Nagy Iván L-Ö 520

Bossányi Krisztina—Szemere de Huba György                           

24. Nagy Iván  S-SZ 598
25. Nagy Iván S-SZ 595

Szemere Miklós---Vass Erzsébet

 

Szemere Klára---Wattay Pál

26. Nagy Iván T-ZS 90
27. Nagy Iván T-ZS 88

Wattay György---nagyrévi Vajda Borbála

 

Wattay György--- óvári Szalay Zsuzsanna

28. Wattay családfa

Wattay László---Plathy Antónia

29. Nagy Iván P-R 322
30. Nagy Iván P-R 310

Wattay Antónia—komjáthi Horkovics József

31. Nagy Iván H-K 140
32. Keresztlevél
33. Házassági any.kiv.

komjáthi Horkovics Gyula—Oroszlányi Etelka

34. Házasságlevél
35. Nagy Iván L-Ö 279
36. Szül.anyak.kiv.
37. Keresztlevél

komjáthi Horkovics Antónia—urszínyi Kováts János                     

38. Halotti biz.
39. Magyar polit. és közig.Compasz 1919-1939
40. Nagy Iván H-K 399
41. Nagy Iván H-K 400

komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts Gábor-- Schmidt Eleonóra   

42. Házassági anyak. kiv.

Komjáthi Horkovics-urszínyi Kováts János—Nikolova Valentina

43. Szül.anyak.kiv. 
44. Házassági anyak. kiv.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 46
Heti: 45
Havi: 1 077
Össz.: 299 906

Látogatottság növelés
Oldal: AZ ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK MAI LESZÁRMAZOTTJAI
ERDÉLYBE UTAZZ - © 2008 - 2018 - erdelybeutazz.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: árpád házi vérvonal - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »